Monday, September 15, 2014

ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္ျမတ္အား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္။

ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္ျမတ္အား မိစၦာဒိဌိမ်ား၊ အာဏာရူးမ်ား၊ ဘာသာတရား ခုတုံးလုပ္သူမ်ား၊ ဘာသာေရး လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡဖန္တီးသူမ်ား၊ အာဏာရွင္စနစ္ ဆက္လက္တည္တံံ့ေရးအတြက္ အားေပးသူမ်ား ရန္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္။

နစ္ေနမန္းမွ ေဖာ္ျပသည့္ ၀ိရသူႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပို ့စ္မ်ား၊ အာဏာရူးအုပ္စု၏ ဘာသာတရားအေပၚ ခုတုံးလုပ္ ပဋိပကၡဖန္တီးမွဳအေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္တင္ျပေသာ ပို ့စ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ နစ္ေနမန္း၏ သေဘာထားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

- ဗုဒၶဘာသာတရားအား ခုတုံးလုပ္ အသုံးခ်ကာ အာဏာတည္တံ့ေရးအတြက္ ယုတ္မာေသာ လုပ္ရပ္မ်ား ဖန္တီးေနၾကသည့္ အာဏာရူးအုပ္စုႏွင့္ လက္ပါးေစ သာသနာဖ်က္မ်ားအား ဆက္လက္ ဆန္ ့က်င္သြားမည္။

- အာဏာရွင္အဆက္ဆက္ လက္ထက္တိုင္းတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္၏ ဂုဏ္ေတာ္ျမတ္အား ညွဳိးႏြမ္းေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္အျပင္ အဆိုးရြားဆုံးျဖစ္သည့္ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း ျမင့္ျမတ္ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ရိုက္ပုတ္သတ္ျဖတ္ ေစာ္ကားခဲ့သည့္ အာဏာရူးအုပ္စုႏွင့္ လက္ပါးေစတို ့သည္ ၂၀၀၇ ကာလအလြန္ ယခုလက္ရွိထိတိုင္ေအာင္ သာသနာေတာ္အား ပိုမိုညွဳိးႏြမ္းေစေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္သာမက သံဃာတု သံဃာေယာင္မ်ား ေမြးထုတ္ကာ သံဃာထုအတြင္း ျဖဳိခြဲျခင္း၊ သံဃာထုႏွင့္ ျပည္သူလူထုအၾကား ေသြးခြဲျခင္းတို ့ကို လုပ္ေဆာင္ေနသျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္ျမတ္အား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ အဆိုပါ အတုအေယာင္မ်ားအား သိသာထင္ရွားေအာင္ ေဖာ္ထုတ္သြားမည္။

- အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္တစ္၀ွမ္းသာမက ကမၻာတစ္၀ွမ္းပါ ေက်ာ္ေစာထင္ရွား ေလးစားမွဳရခဲ့သည့္ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး၏ ဂုဏ္ေရာင္ေတာက္ေျပာင္မွဳကို အာဏာရွင္အုပ္စုမွ အျငဳိးၾကီးစြာျဖင့္ စနစ္တက် ဖ်က္ဆီးေနျခင္းဟု လုံး၀ ယုံၾကည္သည္။

- ၀ိရသူသည္ အမ်ဳိးသားေရးကို ဘန္းျပ၍ အာဏာရွင္အလိုက် ၾကဳိးဆြဲရာ ကေနသည့္ ေဖာက္ျပန္ေသာ သကၤန္းအရည္ျခဳံသမားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည့္အျပင္ လူမ်ဳိးေရးမုန္းတီးမွဳ ဘာသာတရားခြဲျခားမွဳ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိ္မ္စည္းစိမ္မ်ား ပ်က္ဆီးေစရန္ ဖန္တီးမွဳမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ လက္သည္တရားခံတစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္သည့္အတြက္ ၀ိရသူအား ဆက္လက္ဆန္ ့က်င္သြားမည္။ ထို ့အျပင္ ၀ိရသူအား ၾကဳိးဆြဲေစခိုင္းေနသူမ်ားအားလည္း ေဖာ္ထုတ္သြားမည္။

- အမ်ဳိးသားေရးဘန္းျပကာ အာဏာရွင္စနစ္ သက္တမ္းရွည္ေရး၊ အာဏာရူးအုပ္စုအား ၄င္းတို ့ အလိုက် အားေပးအားေျမ်ာက္ျပဳကာ မိမိတို ့၏ စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္ျမတ္အား မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္မွဳ မျပဳဘဲ၊ ၀ိရသူႏွင့္ အာဏာရူးမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္သူမ်ားအား ရွဳတ္ခ်သည္။

- ယခုေဖာ္ျပေသာ သေဘာထားႏွင့္အတူ နစ္ေနမန္းသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း ခိုင္ခိုင္မာမာ ေျပာၾကားအပ္သည့္အျပင္၊ ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္ျမတ္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ သံဃာထုအက်ဳိးအတြက္ ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္အား ညွဳိးႏြမ္းေအာင္ ပ်က္ျပားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ ဘာသာတူ အာဏာရူးဘက္ေတာ္သားမ်ားအား ဆက္လက္ဆန္ ့က်င္သြားမည္။

- မည္သည့္လူမ်ဳိးျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ ဘာသာ၀င္ျဖစ္ေစ အမိျမန္မာႏိုင္ငံ၊ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိး ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္အား ထိခိုက္နာက်င္ေစေသာ အၾကမ္းဘက္မွဳမ်ားကို လုံး၀ ကန္ ့ကြက္သည္။ သို ့ေသာ္ ထိပ္တန္းအာဏာရူးၾကီးမ်ားႏွင့္ မိသားစုအႏြယ္၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေန၀င္း၊ သန္းေရႊ၊ ေရႊမန္း၊ သိန္းစိန္တို ့အပါအ၀င္ ၄င္းတို ့၏ မိသားစုအႏြယ္အပြားမ်ား၊ ၄င္းတို ့ႏွင့္အတူ အျခားေသာ ထိပ္တန္းအာဏာရူးမ်ားအား မည္သို ေသာနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္မွဳမ်ားအား အားေပးသည္။

- ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္ျမတ္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ သံဃာထုမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္အတူ ဘာသာတူ အာဏာရူးဘက္ေတာ္သားမ်ားအား ဆန္ ့က်င္ေဖာ္ထုတ္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ အျခားေသာ ဘာသာမတူ လူမ်ဳိးမတူသူမ်ားမွ ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္ျမတ္အား ထိခိုက္ေစအပ္ေသာ ၀င္ေရာက္ေျပာဆိုမွဳမ်ား မျပဳလုပ္ပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္သည္။ ထို ့အတူ အျခားေသာ ဘာသာ၀င္အျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ကာ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ လူမ်ဳိးေရးပ႗ိပကၡျဖစ္ေစရန္ ဖန္တီးသူမ်ား၏ အင္တာနက္ ေဖ့စ္ဘြတ္အေကာင့္မ်ားအား ၀ိုင္း၀န္းေဖာ္ထုတ္ေပးၾကပါရန္ ကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားအား အကူအညီေတာင္းခံအပ္သည္။

- ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္ျမတ္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး၊ အာဏာရူးအုပ္စု၏ အသုံးခ်ခံ ဘာသာတရား မျဖစ္ေရး၊ သာသနာေတာ္ စင္ၾကယ္သန္ ့ရွင္းေရးတို ့အတြက္ စစ္မွန္ေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္ျမတ္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္ျမတ္အား ယုံၾကည္သက္၀င္ၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္သူေတာ္စင္မ်ားမွ ၀ိုင္း၀န္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကပါရန္ အႏူးအညႊတ္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္သည္။

- ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္ျမတ္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးႏွင့္ သာသနာေတာ္ စင္ၾကယ္သန္ ့ရွင္းေရးအတြက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမည္ခံ ဗုဒၶဘာသာတရားအား ဖ်က္ဆီးသူမ်ားသာမက၊ မစစ္မွန္ေသာ သကၤန္းျခဳံမ်ားအား ကြဲျပားျခားနားစြာ ေဖာ္ထုတ္ဆန္ ့က်င္သြားမည္။

နစ္ေနမန္း၏ သေဘာထားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တူညီေသာ ခံယူခ်က္ရွိသူမ်ား ၀ိုင္း၀န္းလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးသစၥာျဖင့္ -

နစ္ေနမန္း။


No comments: