Tuesday, October 21, 2014

အျမဲတေစ ရုပ္ပုံသ႑န္အမွန္ ရုပ္လုံးအမွန္ အမည္ရင္းအမွန္မ်ားျဖင့္ အာဏာရွင္ႏွင့္ အာဏာရွင္ဘက္ေတာ္သားမ်ားအား ဆန္ ့က်င္လွဳပ္ရွားမည္ဆိုပါက။

အျမဲတေစ ရုပ္ပုံသ႑န္အမွန္ ရုပ္လုံးအမွန္ အမည္ရင္းအမွန္မ်ားျဖင့္ အာဏာရွင္ႏွင့္ အာဏာရွင္ဘက္ေတာ္သားမ်ားအား ဆန္ ့က်င္လွဳပ္ရွားမည္ဆိုပါက။ 

လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉ ရက္ေန ့က ရန္ကုန္ ေျမနီကုန္းတြင္ လူငယ္အခ်ဳိ ့၏ မ်က္ႏွာဖုံးစြပ္ကာ အာဏာရွင္ဆန္ ့က်င္ေရး လွဳပ္ရွားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မွဳမ်ား အားေပးမွဳမ်ား မတူညီေသာ အျမင္မ်ား ေပၚထြက္ခဲ့သည္ကို ေတြ ့ျမင္ရ၍ မိမိ၏ သေဘာထားအျမင္အားလည္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ 

အာဏာရွင္ဆန္ ့က်င္ေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မွဳကို မ်က္ႏွာကို ဖုံးကြယ္ထား၍ လွဳပ္ရွားခဲ့ၾကေသာ လူငယ္အင္အားစု မည္သူမည္၀ါ မည္သည့္ အစုအဖြဲ ့ ျဖစ္သည္ကို မသိပါ။ ထို ့အတူ မတူညီေသာ အျမင္မ်ားျဖင့္ ရန္သူအာဏာရွင္ဘက္မွ ပုံမွားရိုက္ကာ အေယာင္ေဆာင္အဖ်က္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မည္ကို စိုးရိမ္ကာ ေျပာဆိုၾကမွဳမ်ားအေပၚလည္း နားလည္မွဳရွိသကဲ့သို ့ ၊ အေျခအေန အေနအထားမ်ားအရ မိမိတို ့၏ ရုပ္ပုံအမွန္အား ဖုံးကြယ္၍ စြန္ ့စားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသူမ်ားအားလည္း ကန္ ့ကြက္မွဳ လုံး၀ မရွိပါ။   

ဤလွဳပ္ရွားမွဳ အေျခအေနတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ အျခားေသာ ျပည္သူလူထုအား ထိခိုက္နစ္နာေစမွဳ ရွိ မရွိ အစရွိသည့္ အဓိကက်ေသာ လုပ္ေဆာင္မွဳအေပၚ အေလးထား သုံးသပ္ၾကည့္ပါသည္။   

ဦးစြာ သုံးသပ္ၾကည့္သည္မွာ ရုပ္ပုံသ႑န္အမွန္ျဖင့္ လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္မည္ဆိုလွ်င္ အာဏာရွင္အုပ္စုအေပၚ မည္မွ် ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမည္နည္းဟူေသာ အေျခအေနအေပၚ မ်ားစြာ မူတည္သည္ဟု သုံးသပ္ပါသည္။ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားတြင္ ရုပ္လုံးျပ အမည္မွန္ျပ လုပ္ေဆာင္လို ့ရႏိုင္သည့္ အေျခအေန အေနအထား ရွိသကဲ့သို ့ လွ်ဳိ ့၀ွက္မွဳ ရုပ္လုံးေျဖာက္မွဳ အမည္လႊဲေျပာင္းမွဳတို ့ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္မ်ားလည္း ရွိေပသည္။ အထူးသျဖင့္ ရက္စက္ယုတ္မာ ေကာက္က်စ္ေသာ အာဏာရွင္မ်ားအား ဆန္ ့က်င္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။ ဤသည္ကို ေၾကာက္ရြံ ့သည္ဟု ဆို၍ မရေခ်။ လွ်ဳိ ့၀ွက္စြာ ေဆာင္ရြက္လွဳပ္ရွားရင္း ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ရုိက္ပုတ္သတ္ျဖတ္ခံရသည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ေပသည္။ 

မလိုအပ္ဘဲႏွင့္ ကိုယ္လုံးျပ ရင္ေကာ့ေနပါက ရန္သူမွ ပစ္မွတ္အား တည့္တည့္ၾကီး ထိမွန္ေစရန္ ကိုယ္ကိုတိုင္က ဆင္ျခင္တုံတရားမဲ့စြာ မိုက္ရူးရဲသေဘာျဖင့္ ျပေပးေနသလိုသာ ျဖစ္ေနေပမည္။ 

လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏြဲေနၾကေသာ စစ္ပြဲ တုိက္ပြဲမ်ားတြင္ မည္သူမွ် အေၾကာင္းမဲ့ မိမိအသက္ကို မႏွေျမာဘဲ မိုက္ရူးရဲဆန္စြာ အကာအကြယ္မဲ့စြာ လုံျခဳံမွဳ ကင္းမဲ့စြာျဖင့္ မတ္တပ္ရပ္ ထပစ္ေနပါက မိမိ လုပ္ေဆာင္မွဳ ေအာင္ျမင္ဖို ့ ေ၀းစြ၊ မိမိလုပ္ေဆာင္ခ်က္ အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ရုံမက အသက္တစ္သက္အား စြန္ ့လႊတ္ရက်ဳိး ထိုက္တန္မွဳ မရမည္သာ ျဖစ္မည္။     

လြတ္လပ္ေရးေခတ္ ေတာ္လွန္ေရးကာလတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း၌လည္း အမည္၀ွက္မ်ားျဖင့္ အသုံးျပဳမွဳမ်ား ရွိခဲ့သလို၊ ေပ်ာက္ၾကားအသြင္ တိုက္ပြဲပုံစံေဖာ္ေဆာင္မွဳမ်ား၊ လွ်ဳိ ့၀ွက္အစုအဖြဲ ့မ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့ရသည္မ်ား ရွိခဲ့သည္။ 

ထို ့အတူ လက္ရုံရည္တင္သာမက ကေလာင္စြမ္းရည္မ်ားျဖင့္လည္း အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ကေလာင္တိုက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကရသည္လည္း အာဏာရွင္စနစ္အား ဆန္ ့က်င္ေတာ္လွန္ေသာ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ရွိခဲ့ေပသည္။ 

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ ့အေရးေတာ္ပုံၾကီး၏ အစကနဦး အခ်ိန္ပိုင္းမ်ားတြင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး၏ အလြယ္တကူ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားအတြက္ အာဏာရွင္ဆန္ ့က်င္ေရး ဆႏၵျပၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား မိမိတို ့၏ မ်က္ႏွာမ်ားအား လက္ကိုင္ပု၀ါစည္း လွဳပ္ရွားခဲ့ရသည္မ်ား ရွိခဲ့သည္။ အမည္၀ွက္မ်ားျဖင့္ စုစည္းေဆာင္ရြက္ရသည္မ်ား ရွိခဲ့သည္။ ေနရာေဒသ လွ်ဳိ ့၀ွက္စြာျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ ့ေနထိုင္ခဲ့ရသည္မ်ား ရွိခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားအဖြဲ ့အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဗကသ၊ မကသတို ့သည္ပင္လွွ်င္ လွ်ဳိ ့၀ွက္စြာ ဤသို ့ လွဳပ္ရွားခဲ့ရသည္မ်ား ရွိခဲ့ၾကေပသည္။ 

ဤသည္မွာ သူရဲေဘာေၾကာင္ေသာ လုပ္ရပ္ဟု သတ္မွတ္လွ်င္ မွားယြင္းသြားေပမည္။ မျမင္ရေသာ ရန္သူႏွင့္ ျမင္ရေသာ ရန္သူအား တိုက္ခိုက္ရာတြင္ မိမိဘက္မွ မျမင္ရေသာ အေနအထားသည္ အလုံျခဳံဆုံး အေနအထား ျဖစ္သည္ကို ရန္သူႏွင့္ ဥာဏ္ရည္လက္ရုံးရည္ ယွဥ္ျပဳိင္မွဳတြင္ မရွိမျဖစ္ နည္းလမ္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္သကဲ့သို ့ လိုအပ္ခ်က္အရ လွဳပ္ရွားရသည့္ လွဳပ္ရွားမွဳေဖာ္ေဆာင္မွဳလည္း ျဖစ္ေပသည္။ 

ထို ့အတူ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း အထင္ကရ ေပၚထြက္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအစည္းအရုံး (Generation Wave) ႏွင့္ ေျမၾသဇာအဖြဲ ့တို ့သည္လည္း အာဏာရွင္ဆန္ ့က်င္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားအား အမည္၀ွက္မ်ား လွ်ဳိ ့၀ွက္လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေပသည္။ ၄င္းတို ့အျပင္ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ အမည္ရင္းမ်ား မေဖာ္ျပဘဲ မိမိတို ့ တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ လွ်ဳိ ့၀ွက္စြာ စြမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူျပည္သား လူငယ္လူရြယ္မ်ား အမ်ားအျပား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ ့အေရးေတာ္ပုံၾကီးႏွင့္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးက အထင္အရွား သက္ေသရွိေနပါသည္။    

ယခုအခါတြင္ သိန္းစိန္တို ့ အာဏာရူးအုပ္စုမွ အၾကပ္အတည္းထြက္ေပါက္ႏွင့္ ေရရွည္အာဏာရွင္စတစ္သက္ဆိုးရွည္ေရး၊ တရားမ၀င္ စစ္အစိုးရအျဖစ္မွ ေရရွည္တရား၀င္ အရပ္သားအစိုးရပုံစံ အေရျခဳံေျပာင္းလဲ ဟန္ေဆာင္လုပ္ေဆာင္မွဳ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အထိုက္အေလ်ာက္ေသာ တစ္ျပားေပး တစ္က်ပ္ယူသည့္ ပရိယာယ္အား ယုံၾကည္စြာ ပုံအပ္ေနၾကသည္မွာ ၾကက္ကေလး ငွက္ကေလး အဖမ္းခံရသကဲ့သို ့ အလြယ္တကူ အဖမ္းခံရမည့္ အေနအထားသို ့ ေရာက္ရွိေနၾကသည္မွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာအတိပင္ ျဖစ္ေနေပသည္။ ေကာက္က်စ္ေသာ အာဏာရွင္မွ ၄င္းတို ့ ၾကံစည္ခ်က္ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ မိမိတို ့အား တစ္ျပားမွသာ စြန္ ့ၾကဲေနျခင္းကို တစ္က်ပ္သားအျပည့္ ရျပီဟု ထင္မွတ္ကာ ေပးလာသည့္ တစ္ျပား လက္၀ယ္ပိုင္ရဖို ့ မိမိတို ့၏ မူရင္း မူလ ရုပ္သ႑န္မ်ား လွ်ုိ ့၀ွက္လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား အင္အားမ်ားကို လိုအပ္သည့္ ပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္ကာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျပေနၾကသည္မွာ အင္မတန္မွားယြင္းေနသည္ဟု ေျပာရေပမည္။ 

ယခုအခါတြင္ မင္းသားမ်က္ႏွာဖုံးစြပ္ထားေသာ အစြယ္ဖုံးထားေသာ အာဏာရူးအုပ္စုဟာ ဘီလူးဆိုင္းနဲ ့ ၾကမ္းျပေနသည္ကို လက္ရွိအေျခအေနမ်ားက သက္ေသျပေနေပသည္။ ထပ္မံ၍လည္း ဒီထက္ပိုဆိုးေသာ အေျခအေနမ်ား ၾကဳံလာႏိုင္ေပသည္။ ျပည္သူလူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည့္ အေကာင္းဆုံးကို ေမွ်ာ္လင့္သလို အဆိုးဆုံးကိုလည္း ရင္ဆိုင္ႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားရန္ စကားကို အေလးအနက္မထားၾကဘဲ အဆိုးဆုံး ၾကဳံလာႏိုင္မည့္ အေျခအေနအတြက္ မည္သို ့မည္မွ် ျပင္ဆင္ထားျပီးၾကျပီလည္းဟု ေမးၾကရန္ လိုအပ္ပါမည္။ အဆိုးဆုံးကို ရင္ဆိုင္ရန္ ျပင္ဆင္မွဳတြင္ ရုပ္လုံးပုံသ႑န္မျပဘဲ လွ်ဳိ ့၀ွက္ေသာ စုစည္းမွဳမ်ား လွဳပ္ရွားမွဳမ်ား ၾကဳိတင္စီစဥ္မွဳမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားသင့္ေနသည္မွာ ယခုအခ်ိန္မတိုင္ခင္ကတည္းကပင္ စတင္သင့္ေနျပီ ျဖစ္သည္။   

ျပင္ပလွဳပ္ရွားမွဳမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို ေၾကာက္ရြံ ့သည့္ အာဏာရွင္အုပ္စုသည္ အင္တာနက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚ၌ပင္လွ်င္ အာဏာရွင္ဆန္ ့က်င္မွဳမ်ားအား အလြယ္တကူ ေျခရာခံ ေထာက္လွမ္းသိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ၾကဳိးပမ္းမွဳမ်ားရွိေနေပသည္။ ဤသည္ကို သတိလစ္လ်ဴရွဳေနၾကသလို အမည္မွန္ ရုပ္ပုံမွန္မ်ားျဖင့္ အာဏာရွင္မေကာင္းေၾကာင္း စနစ္မေကာင္းေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္ကိုပင္လွ်င္ သတၱိျပည့္၀သည္ဟု ခံယူေနမွဳသည္ မိမိေနအိမ္သို ့ အခ်ိန္မေတာ္ေရာက္ရွိလာမည့္ ဧည့္ဆိုးႏွင့္ ၾကဳံမွသာ နားလညိသိရွိၾကမည္ ထင္သည္။ 

ရန္သူမွ ရုပ္လုံးျပရန္ အမည္ရင္းမွန္ သိရန္အတြက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စကားနာ ထိုးႏွက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေျပာဆိုသည္ကို မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ကာ ထင္ထင္ေပၚေပၚ ျပမိ လုပ္မိပါက ရန္သူ၏ ေထာင္ေခ်ာက္အတြင္း ထိုးဆင္းသြားကာ ဖမ္းဆီးျခင္း သုတ္သင္ျခင္း ခံရမည္မွာ မလြဲပါ။ ယခုအခါ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ အမည္ရင္းမ်ားျဖင့္ ေရးသားရန္ တိုက္တြန္းေနၾကေသာသူမ်ားအထဲတြင္ အာဏာရွင္မ်ား အာဏာရွင္ဘက္ေတာ္သားမ်ား မည္မွ် ရွိေနသည္ကို မည္သူ သိႏိုင္ပါမည္နည္း။ အဆိုပါ အာဏာရွင္မ်ား ဘက္ေတာ္သားမ်ားကိုယ္တိုင္ အမည္ရင္း ေဖာ္ျပ၍ ေျပာဆိုေရးသားေနသည္ဟု ယုံၾကည္ပါသလား။

သို ့ျဖစ္၍ ေကာက္က်စ္ယုတ္မာေသာ အာဏာရွင္ရန္သူႏွင့္ အာဏာရွင္ဘက္ေတာ္သားမ်ားအား ရင္ဆိုင္မည္ဆိုပါက မိမိ၏ လုံျခဳံမွဳအား လစ္လ်ဴမရွဳ၊ သတိမေပါ့ဆဘဲ၊ မလိုအပ္ေသာ မိုက္ရူးရဲဆန္မွဳမ်ား မျပဳလုပ္ၾကဖို ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္နဲ ့ အလြန္ကာလမ်ားအတြက္ ၾကဳိတင္ေျပာၾကားလိုျပီး၊ ဆလိုက္မီးေရာင္ေအာက္မွာ မိမိကိုယ္ကို ရုပ္လုံးျပျခင္းဟာ ေျဖာ္ေျဖပြဲ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားမွာသာ က်င့္ၾကံသင့္ပါေၾကာင္း သတိေပး ေျပာၾကားလိုက္ရပါသည္။   

ထို ့အတူ ရုပ္လုံးမေဖာ္ အမည္၀ွက္မ်ားျဖင့္ အာဏာရွင္အား ဆန္ ့က်င္တိုက္ခိုက္ေနၾကေသာ အင္အားစုမ်ားကိုလည္း တိုင္းျပည္အက်ဳိး ျပည္သူလူထုအက်ဳိး ဦးထိပ္ထားျပီး လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ႏွင့္ လုပ္ရပ္ပုံစံမွန္ကန္ နညး္စနစ္က်ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ အာဏာရွင္ဘက္ေတာ္သားမ်ားကိုသာ တိုက္ရိုက္ဆန္ ့က်င္တိုက္ခိုက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူလူထု အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ မထိခိုက္ေစရန္ အထူးသတိထား လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားအပ္ပါသည္။ ထို ့အတူ ရန္သူအာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ ဘက္ေတာ္သားမ်ားမွ မိမိတို ့အျဖစ္ ပုံမွားရိုက္ကာ လုပ္ေဆာင္မွဳအား ဖ်က္ဆီးျပီး ျပည္သူလူထုႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရေစရန္ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္လာႏိုင္မွဳမ်ားအားလည္း သတိထား ေရွာင္ရွားခြဲျခားႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ၾကဳိတင္စီမံျပင္ဆင္ထားသင့္ေပသည္။ 

နစ္ေနမန္း၏ သေဘာထားတြင္ မည္သူမဆို မည္သည့္အစုအဖြဲ ့မဆို အထက္ေဖာ္ျပသည့္ တိုင္းျပည္အက်ဳိး ျပည္သူလူထုအက်ဳိး ဦးထိပ္ထားျပီး လုပ္ေဆာင္ပါက၊ လုပ္ရပ္ပုံစံ မွန္ကန္နည္းစနစ္က်နပါက၊ အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ အာဏာရွင္ဘက္ေတာ္သားမ်ားကိုသာ တိုက္ရိုက္ဆန္ ့က်င္တိုက္ခိုက္ပါက၊ အမ်ားျပည္သူလူထု အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ မထိခိုက္ေစပါက မည္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ က်င့္သုံးေစကာမူ ၾကဳိဆိုေထာက္ခံပါေၾကာင္း ေျပာၾကားအပ္ပါသည္။ 

ေျမေပၚတြင္ ယုတ္မာေကာက္က်စ္ေသာနည္းမ်ား က်င့္သုံးျပီး ျပည္သူလူထုအား ႏွိပ္စက္ညဥ္းပမ္းသတ္ျဖတ္ေနသည့္ အာဏာရူးအုပ္စုအား ေျမေအာက္လွဳပ္ရွားမွဳအသြင္ျဖင့္ ဆန္ ့က်င္ေတာ္လွန္မွဳမ်ားအား အားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

နစ္ေနမန္း။
 
 

No comments: