Monday, April 9, 2018

နစ္ေနမန္း မၾကာခင္ ျပန္လာပါမည္။

နစ္ေနမန္း မၾကာခင္ ျပန္လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း နစ္ေနမန္းရဲ  ့မိတ္ေဆြမ်ားကို အသိေပးအပ္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္ -

ကိုနစ္ (နစ္ေနမန္း)။

No comments: