Sunday, May 22, 2011

အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ဆႏၵျပေနျပီ။

အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၂၂) ဦးသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားရပိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိေရးအတြက္ ယေန႔ ေမလ (၂၁) ရက္ေန႔မွစ၍ ဆႏၵျပေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ေမလ (၂၁) ရက္ေန႔ မနက္မွစ၍ အခန္းထဲမွ အခန္းျပင္မထြက္ပဲ ဆႏၵျပၿပီး ေမလ (၂၂) ရက္ေန႔ ယေန ့ ေန႔လည္မွစ၍ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပသြားမည္ဟု သိရွိရပါသည္။

ထိုသို႔ဆႏၵျပရသည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ဆႏၵျပရျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

- ေထာင္မွေကၽြးေမြးေသာ ဟင္းမ်ားသည္ အရသာကင္းမဲ့စြာ အရြက္မ်ားကို ေရလုံျပဳတ္ ထာေသာ (တာလေဘာ) ဟင္းျဖစ္သည္။ ငပိရည္ခ်ိဳမွာ အနံ႔ဆုိးၿပီး အညံ့ဆုံးငပိကို ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳၿပီး ေရမ်ားမ်ားႏွင့္ က်ဲေတာက္စြာ ခ်က္ထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယား နာမ်ား။ ေသြးတုိးေရာဂါမ်ား၊ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိပါသည္။ အက်ဥ္းသားတဦးကုိ တပါတ္ လွ်င္ (၂) ႀကိမ္ ေကၽြးေမြးေသာ အသားဟင္းလ်ာမ်ားမွာ အေလးခ်ိန္ မျပည့္ျခင္း။ အရသာ ကင္းမဲ့ျခင္း။ မႏူးျခင္းမ်ားျဖင့္ စားသုံးရပါသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ထုတ္ Living Colour မဂၢဇင္းတြင္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမႈး ဦးလွ ၾကည္မွ အက်ဥ္းသားမ်ားအား အပတ္စဥ္ အသီးအရြက္ေၾကာ္ေကၽြးသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အမွန္တကယ္တြင္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ တခါမွ် အသီးအရြက္ေၾကာ္ မေကၽြးခဲ့ပါ။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အထိ တပါတ္လွ်င္ သုံးႀကိမ္ နံနက္စာ ထမင္းေၾကာ္ ေကၽြးခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း၌ မေကၽြးေတာ့ပါ။

- အက်ဥ္းသားမ်ားအား ထုတ္ေပးေသာ ပုံစံ၀တ္စုံမွာ ပါးလႊာျခင္း၊ အနံ႔ဆုိးျခင္း၊ ကြင္းက်ဥ္းျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ အရွက္ကို လုံၿခံဳမႈမရွိပဲ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ညႈိးႏြမ္းေစပါသည္။

- ၾကမ္းပိုးကိုက္ျခင္း၊ အိပ္ခ်ိန္လုံေလာက္စြာမရျခင္း။ ၀ဲ၊ ယားနာ စေသာကူးစက္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိပါသည္။ ႂကြက္၊ ျခင္၊ ယင္ေၾကာင့္ ၀မ္းပ်က္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိပါသည္။ ျခင္အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ငွက္ဖ်ား၊ ေသြးလြန္တုတ္ေကြးေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ေဆးထိုးအပ္ ကိုင္ခုိင္းထားပါသည္္။

- အက်ဥ္းက်ခံေနရစဥ္ စာေပေလ့လာျခင္း၊ ဘာသာစကားေလ့လာျခင္း တုိ႔ကုိ အေထာက္ အကူျပဳေစရန္ စာေရးကိရိယာမ်ားႏွင့္ ခြင့္ျပဳ စာအုပ္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာဖတ္ရႈခြင့္မရပါ။

- နအဖ အစုိးရေဟာင္းမွ အက်ဥ္းသားမ်ားအား အဆင့္အတန္း ခဲြျခားထားပါသည္။ ခံစားခြင့္ႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ခဲြျခားသတ္မွတ္ထားပါသည္။ သီးသန္႔၊ သာမန္အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ေလ်ာ့ရက္ခံစားခြင့္ မရရွိခဲ့ေပ။

- ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ေထာင္၀င္စာေတြ႕ဆုံရာတြင္ မည္သည့္ အကာအရံ အတားအဆီးမွ် မရွိပဲ မိသားစုႏွင့္အတူ လြတ္လပ္စြာ ေတြ႕ဆုံစကားေျပာခြင့္ ေပးထားပါသည္။ သီးသန္႔၊ သာမန္သီးသန္႔ အက်ဥ္းသားမ်ား ေထာင္၀င္စာေတြ႔ဆုံရာတြင္ မွန္၊ သံဇကာမ်ား ကာရံထားပါသည္။ CCTV ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား လို္က္လံေရးသား မွတ္တမ္းတင္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥမ်ား မိသားစုအေရးမ်ား လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိလို႔ မရပါ။

အထက္ပါအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေအာက္ပါေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ေတာင္းဆို ဆႏၵျပ ေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ထိုေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာ ..

၁။ ေထာင္မွေန႕စဥ္ေကၽြးေမြးေသာ အစားအစာမ်ားကို အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းမ်ားနွင့္အညီ ျပည့္ျပည့္၀၀ ေကာင္းမြန္စြာ ခ်က္ျပဳတ္ ေကၽြးေမြးရန္ ႏွင့္ အသီးအရြက္ေၾကာ္ အပတ္စဥ္ေကၽြးေမြးရန္။

၂။ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာနွင့္ ေလွ်ာ္ညီစြာ စီမံခ်ဳပ္လုပ္ထားေသာ ေထာင္တြင္းသတ္မွတ္ပံုစံ ၀တ္စံုအား ၆ လ တစ္ႀကိမ္ အက်ဥ္းသားမ်ားအားထုတ္ေပးရန္။

၃။ ပ်မ္းမွ်အက်ဥ္းသားဦးေရ ၁၁၀ ခန္႕ထားရွိေသာ အခန္း ၃၀ ေပ x ၅၅ ေပ အတြင္း ႂကြက္၊ ျခင္၊ ၾကမ္းပိုး အႏၱရာယ္ကင္းေ၀းေစရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အခင္းထားရွိရန္။ ျခင္အႏၱရာယ္ကင္းေ၀းေစရန္ ပန္ကာ သို႕မဟုတ္ ျခင္ေထာင္ထားရွိေပးရန္။

၄။ တရား၀င္ ဗလာစာအုပ္၊ ခဲတံ ကိုင္ေဆာင္ထားရွိခြင့္ႏွင့္ ေရးသားခြင့္ေပးရန္။

၅။ ေလွ်ာ့ရက္ခံစားခြင့္မရရွိေသာ သီးသန္႔/ သာမန္သီးသန္႔ အက်ဥ္းသားမ်ားအား သီးျခားထားေပးရန္။

၆။ ေလွ်ာ့ရက္ခံစားခြင့္မရရွိေသာ သီးသန္႕/ သာမန္သီးသန္႕အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေထာင္၀င္စာေတြ႕ဆံုရာတြင္ နိုင္ငံျခားသားအက်ဥ္းသားမ်ားနည္းတူ လြတ္လပ္စြာ ေတြ႕ဆံု ခြင့္ေပးရန္ စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေဘာင္အတြင္း ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနသို႔ တရား၀င္ အေၾကာင္းၾကားၿပီး ေတာင္းဆိုသြားမည္ဟု သိရွိရပါသည္။

ထို႔အျပင္ ေမလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ၾကံ့ဖြံ႔အစိုးရမွ ေၾကညာေသာ လြတ္လပ္ၿငိမ္းသားခြင့္အမိန္႔ ကို မေက်နပ္သျဖင့္ အင္းစိန္ေထာင္ အမွတ္ (၇) ေဆာင္ရွိ အမ်ိဳးသမီး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားမွလည္း ေမလ ၁၇ ရက္ကတည္းက ယေန႔တိုင္ အစာမစားဘဲ ဆႏၵျပေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ)။

No comments: