Wednesday, September 21, 2011

စိတ္ေ၀ဒနာရွင္တစ္ဦးအား ရိုက္ပုတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ မတရာအမွဳတြင္ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူဖို ့ အထူးလိုအပ္။

Abuse in Burma

No comments: