Sunday, October 27, 2013

ရုရွေရာက္ ပညာေတာ္သင္ စစ္ဗို္လ္ငယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍။

ရုရွေရာက္ ပညာေတာ္သင္ စစ္ဗို္လ္ငယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ (၆) ႏွစ္ခန္ ့က တပ္မေတာ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္ကုန္က်စရိတ္ (တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြျဖင့္) ျဖင့္ ေစလႊတ္လိုက္ေသာ ရုရွေရာက္ ပညာေတာ္သင္ စစ္ဗို္လ္ငယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ဆုံေတြ ့ခဲ့ဖူးပါတယ္။

တပ္မေတာ္အေပၚ ခံယူခ်က္၊ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္၊ ျမန္မာျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ထင္ျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ရွဳေထာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ေျပာဆိုမွဳမ်ား ၾကားသိရသကဲ့သို ့၊ သိမ္ေမြ ့စြာျဖင့္ မိမိတို ့ ယူဆခ်က္ကို ေျပာဆိုမွဳမ်ားရွိသလို မိမိဆႏၵကိုသာ ဦးစားေပး၍ လိုရာဆြဲေျပာဆိုကာ ရိုင္းျပေသာ စကားလုံးမ်ားျဖင့္ သုံးႏွဳံးေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္ကိုလည္း ၾကဳံေတြ ့ခဲ့ရေပသည္။ ထို ့အျပင္ အျမင္မတူညီမွဳ ကြဲျပားျခားနားမွဳမ်ားအား အျပန္အလွန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုရမည့္အစား မိမိတို ့ ျမန္မာအမ်ဳိူသမီးမ်ားကိုပင္လွ်င္ အမိ အမ ညီမသဖြယ္ မေအာက္ေမ့ႏိုင္ဘဲ မသင့္ေတာ္ေသာ ဆဲဆိုမွဳမ်ားအား အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေစာ္ကားေျပာဆိုမွဳမ်ားေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ ့ေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကို စြန္ ့ခြာသြားခဲ့ၾကသည္ကိုလည္း ေတြ ့ရွိခဲ့ရေပသည္။

ျမန္မာျပည္ အင္တာနက္ အထူးသျဖင့္ ဘေလာ့စာမ်က္ႏွာ၊ စီေဘာက္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္တို ့၏ အသုံုး၀င္မွဳကို လက္ခံသိရွိလာၾကေသာအခါတြင္ အာဏာရွင္အုပ္စုမွပင္လွ်င္ အတိုက္အခံလုပ္ေနရာမွ နားလည္သေဘာေပါက္ျပီး ျပန္လည္အသုံးခ်မွဳျဖင့္ တိုက္ခိုက္မွဳ၏ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ၾကဳိးပမ္းကာ ဘေလာ့ဖြင့္နည္း သင္တန္းမ်ားအား အစိုးရပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားတြင္ က်င့္သုံးခဲ့သည္အထိ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖၚေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾကေပသည္။ အင္တာနက္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ ျမန္ာႏိုင္ငံ၏ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားအား အာဏာရွင္အုပ္စုအတြက္တစ္ပိုင္း၊ စစ္တပ္ပိုင္းအတြက္တစ္ပိုင္း၊ အာဏာရွင္အေထာက္အကူျပဳ စီးပြားေရးသမားၾကီးမ်ားအတြက္တစ္ပိုင္၊ ျပည္သူလူထုအတြက္တစ္ပိုင္း ခြဲျခားကာ အင္တာနက္ျမန္ႏွဳန္းမွအစ ခြဲျခားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေပသည္။ ျမန္မာျပည္သူလူထုမွာမူ ေနာက္ဆုံး အရိုးအရင္းေတာင္ လုယူရသည့္ပမာ အင္တာနက္မျမန္နွဳန္းအား ေငြေၾကးအကုန္က်ခံကာ ထီေပါက္ခြင့့္ မည့္ပမာ ေမွ်ာ္လင့္သုံးစြဲေနေနရေပသည္။

ထိုသို ့ေသာ အေျခအေနတြင္ ရုရွေရာက္ ပညာေတာ္သင္ စစ္ဗို္လ္ငယ္မ်ားမွာမူ သာမန္အေျခခံျပည္သူလူထု လူတန္းစားမွ ေပၚထြက္လာျခင္း မဟုတ္သကဲ့သို ့၊ အာဏာရွင္အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ အဆင့္ဆင့္နီးစပ္ရာမွ ဆက္စပ္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ကိုမူ မိသားစုမ်ဳိးရိုးအရ မိမိတို ့ကိုယ္တိုင္ပင္ ျငင္းမရေအာင္ သိရွိၾကေပမည္။

ဤကဲ့သို ့ေသာ အေျခအေန အေနအထားမ်ားျဖင့္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ ရုရွေရာက္ ပညာေတာ္သင္ စစ္ဗို္လ္ငယ္မ်ားသည္ မိမိတို ့ ဘ၀ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေစ၊ အယူအဆကြဲျပားမွဳေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေစ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေစ ျပည္သူလူထုအေပၚ ေလးစားရမည့္ ဘာသာတရားဆိုဆုံးမမွဳကို လိုက္နာရမည့္ ျမန္မာယဥ္ေက်းမွဳဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို ေစာင့္ထိန္းရမည့္အစား အယူအဆကြဲျပားမွဳအား သိမ္ေမြ ့စြာ ေျပာဆိုရမည့္အစား သားႏွင့္အမ အေဖႏွင့္ သမီး ဖတ္ရွဴရန္ပင္ မသင့္သည့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ စကားလုံးမ်ား ဓါတ္ပုံမ်ား ဗြီဒီယိုအပိုင္းမ်ားအား ရင့္သီးရိုင္းျပစြာ သုံးစြဲခဲ့ၾကေပသည္။

သို ့ေသာ္ ထိုကဲ့သို ့ေသာ ရိုင္းျပမွဳမ်ားသည္ ရရွေရာက္ ပညာေတာ္သင္ စစ္ဗိုလ္ငယ္မ်ားကိုယ္တိုင္မွ သုံးစြဲေျပာဆိုသည္မွာ အမွန္ေလာ အျခားေသာအမည္ခံမ်ားမွ သုံးစြဲသည္မ်ား ျဖစ္သေလာဟု လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားက ေလ့လာခဲ့ၾကေပသည္။ နည္းလမ္းပညာပိုင္းအရလည္း မည္သည့္ေဒသ မည့္သည္ေနရာ ထြက္ေပၚလာသည္ကို သ္ိရွိၾကေပသည္။ ထူးဆန္းသည္မွာ အခ်ဳိ ့ေသာ ထြက္ေပၚလာသည့္ ေနရာမ်ားမွာ ရုရွမွ မဟုတ္ဘဲ ရန္ကုန္ႏွင္ ့ ေနျပည္ေတာ္ေဒသမွ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ ့ရွိရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထို ့အတူ ရုရွႏိုင္ငံမွဟု ျပသည့္အခါ၌ပင္လွ်င္ အဆိုပါအေကာင့္ပိုင္ရွင္၏ လွဳပ္ရွားမွဳအား အစဥ္အဆက္ၾကည့္ရွဳရာတြင္ ရုရွေရာက္ ပညာေတာ္သင္ စစ္ဗို္လ္ငယ္မ်ားအား ၀ါဒမွဳိင္းသြင္းေနေသာ ဆရာမ်ားႏွင့္ စစ္ဗို္လ္စီနီယာမ်ားထဲမွ လက္သပ္ေမြးခံရသူမ်ား၏ လက္ခ်က္ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ ့ရွိခဲ့ရေပသည္။

ထိုသို ့ေသာ အေျခအေနမ်ားအား သိရွိသည္မွဳႏွင့္အတူ အဆိုပါ ရုရွေရာက္ ပညာေတာ္သင္ စစ္ဗို္လ္ငယ္မ်ား၏ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအေပၚ ထားရွိသည့္ စိတ္ရင္းအမွန္အား ေျပာဆိုေလ့လာ သုံးသပ္မွဳျဖင့္ အာဏာရွင္စစ္ဗိုလ္ခ်ဴပ္ၾကီးမ်ား၏ အသုံးခ်မွဳကို ပိုမိုခံျပင္းမိရေပသည္။

မည္သို ့ေသာ အေျခအေနအရျဖစ္ေစ ရုရွေရာက္ ပညာေတာ္သင္ စစ္ဗို္လ္ငယ္မ်ားအား တည္ၾကက္သဖြယ္ အာဏာရွင္မ်ားမွ အသုံးခ်ေနသည္ကို ထင္သာျမင္သာ ရွိေနေပသည္။ ယခုအခါ အဆိုးဆုံးေသာ အသုံးခ်မွဳမွာ မယ္ကိစၥ ျဖစ္ေပသည္။ လူငယ္ဘာသာ သဘာ၀အရေသာ္လည္းေကာင္း တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ဟု ယူဆ၍ေသာ္လည္းေကာင္း စိတ္ထားၾကေသာသူမ်ား၏ ရိုးသားမွဳကို အသုံးခ်ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ရိုးသားျဖဴစင္မွဳအား အသုံးခ်သည္ကို လက္မခံလိုပါက အာဏာရွင္အဆက္ဆက္၏ ပရိယာယ္ ဗ်ဴဟာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါဟုသာ အၾကံျပဳရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ျပန္လည္အက်ဥ္းခ်ဴပ္ ေျပာဆိုရလွ်င္ အာဏာရွင္တို ့၏ ေစလႊတ္မွဳျဖင့္ ရုရွႏိုင္ငံသို ့ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကေသာ ရုရွေရာက္ ပညာေတာ္သင္ စစ္ဗို္လ္ငယ္မ်ား၏ ေန ့စဥ္ဘ၀ျဖတ္သန္းမွဳမ်ားအား သိရွိရေသာ္ျငားလည္း၊ အာဏာရွင္လက္ေအာက္ က်ေရာက္ေနၾကရေသးေသာ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားျဖစ္၍ နားလည္မွဳထားရွိခဲ့ေပသည္။

သို ့ေသာ္ ျမန္မာလူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ရိုင္းပင္းကူညီရမည့္အစား မသင့္ေတာ္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္သူမ်ား၏ လုပ္ရပ္ကို ဓါတ္ပုံႏွင့္တစ္ကြ ပို ့စ္တင္၍ ေဖၚျပခဲ့ရာတြင္ ရုရွေရာက္ ပညာေတာ္သင္ စစ္ဗို္လ္ငယ္မ်ားထဲမွ ၄င္းတို ့၏ ဓါတ္ပုံမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားအား ေဖၚျပမွဳေၾကာင့္ ဘ၀ေရွ ့ေရးအတြက္ စိုးရိမ္ရပါေၾကာင္း တိုက္ရိုက္စာေရး ေမတၱာရပ္ခံလာ၍ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာကာ ေရးသားေဖၚျပခဲ့မွဳမ်ားအား ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထို ့အတူ ခ်က္တင္မ်ား ဘေလာ့မ်ား ေဖ့စ္ဘြတ္မ်ားအတြင္း ရိုင္းစိုင္းေသာစကားလုံးမ်ား ထပ္မံမေရးသားရန္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ရိုင္းျပေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာစကားလုံးမ်ားျဖင့္ မေႏွာင့္ယွက္ရန္ကို ေျပာဆိုခဲ့ရာ ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့၍ ေဖၚျပခဲ့ေသာ ပို ့စ္မ်ားအား ဖ်က္သိမ္းေပးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သူမ်ားမွာ ယခုအခါတြင္ ရုရွျပန္ တာ၀န္အဆင့္ၾကီးၾကီး ထမ္းေဆာင္ေနေလာက္ေပမည္။

ရုရွေရာက္ ပညာေတာ္သင္ စစ္ဗို္လ္ငယ္မ်ားအေနျဖင့္ လူငယ္လူရြယ္ဘ၀ႏွင့္ တပ္မေတာ္အတြင္း ၀င္ေရာက္၍ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအက်ဳိး ဦးထိပ္ထားေသာ ဆႏၵမ်ား ရွိၾကသည္ကို အာဏာရူးဗိုလ္ခ်ဴပ္ၾကီးမ်ားမွ ၀ါဒမွဳိင္းရုိက္သြင္း၍ ၄င္းတို ့အာဏာသက္တမ္းရွည္ေရးအတြက္ ျဖဴစင္ေသာအေရာင္မ်ားကို လိုရာေဆးခ်ယ္ၾကျခင္းကို ကြဲျပားသိျမင္ျပီး၊ မိမိတို ့အေနျဖင့္ ျပည္သူက ခ်စ္ေသာ တန္ဖိုးထားေသာ သားေကာင္းရတနာမ်ား ျဖစ္ၾကေစရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ရေပသည္။

ထိုကဲ့သု ့ေသာ ေတြ ့ၾကဳံမွဳမ်ားကို ေဖၚျပရင္း ရုရွေရာက္ ပညာေတာ္သင္ စစ္ဗို္လ္ငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ကိုယ့္လူမ်ဳိး ကိုယ့္ဘာသာတရားႏွင့္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ျမင့္ျမတ္လွေသာ တန္ဖိုးမ်ားအား လြဲမွားစြာ အသုံးခ် မခံရရန္ အသုံး မခ်ရန္ႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ၾသဇာအာဏာပါ၀ါထက္ မိမိတို ့ သမိုင္းကို မိမိတို ့ ျဖဴစင္စြာ ေရးၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ရေပသည္။

အာဏာရွင္အသုံးခ် တပ္မေတာ္ဘ၀မွ ျပည္သူ ့တပ္မေတာ္အျဖစ္သို ့ ထာ၀ရတည္တံ့ေနရန္ႏွင့္ ျပည္သူမွ တန္ဖိုးထား ယုံၾကည္အားကိုးေသာ ျပည္သူ ့တပ္မေတာ္သားမ်ား ျဖစ္ေနရန္မွာ လက္ရွိအရာရွိငယ္မ်ား၏ လက္ထဲတြင္ အဓိကတာ၀န္က်ေနေပသည္။

No comments: