Sunday, February 1, 2015

လူၾကီးေတြ လုပ္ေနျပီး မေကာက္က်စ္ မယုတ္မာ မလွည့္ျဖားၾကဖို ့ လိုတယ္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ စိန္ရတုခန္းမမွာ ေဆြးေႏြးေနၾကျပီ။ ျဖဴစင္ရိုးသားတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေလးမ်ားအေပၚမွာ လူၾကီးေတြ မေကာက္က်စ္ၾကဖို ့ မယုတ္မာၾကဖို ့ လိုတယ္။ လူၾကီးေတြအေနနဲ ့ အခ်ိန္ဆြဲတာေတြနဲ ့ လွည့္ျဖားတာေတြ မလုပ္ၾကဖို ့ လိုတယ္။


No comments: